♫♪♪♪راهی سرنوشت♫♪♪♪

دلی به وسعت آسماناعصاب چیست؟

اعصاب چیست؟

اعصاب چیزیه که هیچ کس تو این دوره زمونه نداره اما همه توقع دارن من داشته باشم

توقع چیست؟

توقع چیزیه که همه دارن فقط من نباید داشته باشم